خانهنقشهenglish

سفر هاي استاني رياست جمهوري

آخرین ویرایش

هدف از سفر دولت و رياست جمهور به استان ها آشنايي با مشكلات استان ها از نزديك و رسيدن به راهكارهاي مشترك براي حل مشكلات است .
سفر رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان قم در تاريخ 15/10/1384 صورت پذيرفت كه از دستاورد هاي اين سفر براي استان قم 56 مصوبه و 47 توافقنامه مي باشد.


 دوره اول سفر هاي استاني رياست جمهوري
اطلاعات مصوبات مرتبط با شهركهاي صنعتي در سفر رياست جمهوري در استان قم

اقدامات انجام شده دستگاه اجرائی مصوبه ردیف
در سفر اول هيات محترم دولت به استان قم پيشنهاد  ايجاد يك مجتمع IT مطرح و به تصويب رسيد.در همين راستا  گزارش توجيهي، اقتصادي مجتمع IT توسط شركت شهركهاي صنعتي استان قم تهيه و به سازمان  ارائه گرديد.ولكن با توجه به اين كه اقدامات و پيگيري هاي  مربوط به مجتمع  IT تا سفر دوم هيات محترم دولت بلا تكليف مانده بود و با عنايت به سياست  استان كه ايجاد يك شهرك IT را مد نظر داشت ، اين موضوع مجدداً در سفر دوم مطرح و هيات  محترم دولت تصويب نمود تا نسبت به ايجاد مجتمع و يا شهرك IT  اقدام شود  كه با توجه به سياست استان مبني  بر ايجاد شهرك تخصصي صنايع ICT   مقررشد احداث مجتمع IT توسط بخش خصوصي انجام گيرد .لذا اين شركت مطالعات توجيهي و مكانيابي شهرك تخصصي صنايع ICT را آغازنمود كه با توجه به پيگيريهاي انجام شده و همكاري كارشناسان محترم معاونت عمران و محيط زيست سازمان، مصوبه هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران درخصوص  احداث  شهرك تخصصي صنايع ICT   در تاريخ 26/7/88 ابلاغ گرديد. شركت شهركهاي صنعتي استان قم ارائه پيشنهاد ايجاد مجتمع صنايع IT در استان قم 1
مطالعات  توجيهي شهرك صنايع نوين  توسط شركت  تهيه و به سازمان ارسال گرديد  ولكن با توجه به عدم وجود زيرساخت هاي مناسب از جمله مراكز علمي و تحقيقاتي و ... از طرف سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران منتفي گرديد. شركت شهركهاي صنعتي استان قم ارائه پيشنهاد ايجاد شهرك فناوري صنايع نوين 2

 

دوره دوم سفر هاي استاني رياست جمهوري
 اطلاعات مصوبات مرتبط با شهركهاي صنعتي در سفر رياست جمهوري در استان قم

اقدامات انجام شده دستگاه اجرایی مصوبه ردیف
1-تملک، نقشه برداري و توپوگرافي و انتخاب مشاور طراحي  شهرک  انجام شده است

2-طبق مصوبه دومين جلسه ستاد معين بخش صنعت و معدن استان مورخ 7/5/88 در سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مقرر گرديد: همزمان با پيگيري اخذ مجوزشهرک ،موضوع تامين اعتبار 40 ميليارد ريالي از محل اعتبارات سازمان صنايع کوچک و يا از طريق پيش بيني در بودجه سال 89 از محل اعتبارات ملي وزارت صنايع پيشنهاد و کارسازي مي شود.

3- مبلغ پنج ميليارد ريال بابت  خريد زمين از محل منابع داخلي شركت به سازمان مسكن و شهر سازي پرداخت گرديده  است

4-- پرداخت مبلغ  50  ميليون ريال جهت هزينه توپو گرافي و نقشه برداري شهرك

5- پرداخت مبلغ 3650  ميليون ريال جهت مطالعات طراحي شهرك

6- مطالعات توجيهي،فني و اقتصادي و اجتماعي موضوع  ماده 32 برنامه چهارم با مبلغ قرارداد100 ميليون ريال در حال انجام مي باشد

7- خريد آب مورد نياز شهرك به ميزان 5 ليتربر ثانيه

8- اتمام طراحي فاز اول شهرك
شركت شهركهاي صنعتي استان قم اختصاص حداقل مبلغ 40 ميليارد ريال جهت ايجاد شهرك يا مجتمع جامع خدمات و تاسيسات متمركز(IT) طي سال 87 1
در تاريخ 26/3/87 هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ايجاد اين شهرك صنعتي را به مساحت 2000 هكتار مورد تصويب و تأييد قرار دارد. سپس مراحل تملك اراضي مورد نياز اين شهرك آغاز گرديد. اين شهرك در كيلومتر 45 جاده قديم قم ـ تهران در مجاورت روستاي عباس آباد قرار گرفته است. در حال حاضر تملك اراضي اين شهرك در فاز اول به مساحت 864 هكتار در مراحل پاياني است و طراحي شهرك آغاز گرديده است.

1- بازديد ارگانهاي ذيربط از گزينه هاي انتخابي جهت اخذ استعلامات اوليه و اخذپاسخ استعلامات اوليه در خصوص گزينه شماره 6( پلاك امير آباد و عباس آباد )كه مورد تاييد اكثر ارگانهاي استان قرار گرفت و در نهايت اخذ موافقت كميته استعداد يابي

2 -طبق مصوبه دومين جلسه ستاد معين بخش صنعت و معدن استان مورخ 7/5/88 در سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مقرر گرديد:

الف- به منظور تامين اعتبار 150ميليارد ريال  براي تامين زير ساختهاي شهرکهاي استان بويژه  زير ساختهاي شهرک 2000 هکتاري با توجه به تخصيص بخشي از اعتبارات ازمحل اعتبارات استاني  مقرر شد مابقي نيز به صورت 3/1  ازمنابع داخلي  شرکت و 3/2از محل اعتبارات استاني شهرک هاي صنعتي قم و سازمان صنايع کوچک در سال 87 و88  انجام شود.و در سال89 و90نيز از طريق معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع درخواست اعتباراز  محل اعتبارات ملي از طريق معاونت راهبردي رياست جمهوردر خواست ولحاظ گردد.

ب- براي تامين اعتبار تکميلي زير ساختهاي کليه شهرکهاي جديد و شهرکهاي موجودمنابع اعتباري طي سالهاي89 و90 از طريق کارگروه توسعه عمران ووزارت صنايع و معادن پيشنهاد گردد.

3- تملك 864 هكتار عرصه در كيلومتر 45 اتوبان قم ـ تهران جهت فاز اول شهرك صنعتي الغدير به وسعت 2000 هكتار

4- مطالعات ارزيابي زيست محيطي

5- نقشه برداري و توپوگرافي

6- خريد آب به ميزان 5 ليتر بر ثانيه

8- ابطال كليه پروانه هاي چراي موجود در منطقه

9-  مطالعات توجيهي و فني و اقتصادي موضوع ماده 32 برنامه چهارم توسعه انجام شده و به تاييد معاونت برنامه ريزي استانداري قم رسيده  است

10- مطالعات توجيهي و امکان سنجي شهرک انجام شده است.

11-عقد قرارداد طراحي شهرك و برگزاري بيش از 5 جلسه با مشاور در معاونت عمران و محيط زيست سازمان

12-حفر يك حلقه چاه آب به صورت دستي و اخذ مجوز يك حلقه چاه آب دستگاهي با آبدهي 11 ليتر بر ثانيه

13-عقد قرارداد اجراي قسمتي از كمربند فضاي سبز شهرك

14-امضا صورتجلسه با موسسه آستان مقدس امام خميني جهت خريد يك حلقه چاه آب از اين موسسه  و بررسي نحوه مشاركت  موسسه دراين شهرك

15- طراحي فاز اول شهرك به پايان رسيده است و  مشاور در حال انجام طراحي فاز دوم شهرك مي باشد.

16- مطالعات ارزيابي زيست محيطي شهرك نيز انجام شده است
شركت شهركهاي صنعتي استان قم مطالعه و اجراي يك شهرك صنعتي نمونه به مساحت حداقل 2000 هكتار در محور تهران- قم در محدوده استان قم 2
طبق مصوبه بند 3 دومين جلسه ستاد معين بخش صنعت و معدن استان مورخ 7/5/88 در سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مقرر گرديد:

به منظور تامين اعتبار 150ميليارد ريال  براي تامين زير ساختهاي شهرکهاي استان با توجه به تخصيص بخشي از اعتبارات ازمحل اعتبارات استاني  مقرر شد مابقي نيز به صورت 3/1  ازمنابع داخلي  شرکت و 3/2 از محل اعتبارات استاني شهرک هاي صنعتي قم در سال 87 و88  انجام شود.و در سال89 و 90نيز معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع  و معادن جهت انجام  اين طرح در خواست تامين اعتبار از  محل اعتبارات ملي رااز معاونت راهبردي رياست جمهور  نمايد.

-  در سال 87 مبلغ 25532 ميليون ريال از محل  اعتبارات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و منابع داخلي شركت و همچنين منابع استاني تامين اعتبار و مبلغ فوق 100% جذب و هزينه گرديده است و در سال 88 نيز  مبلغ 29186 ميليون ريال  جذب و هزينه گرديده است.

  همچنين در سال 89 اعتبار مصوب اين شركت  از محل منابع داخلي و استاني در اين خصوص  مبلغ 38512 ميليون ريال مي باشدكه تخصيص12 ماهه اعتبارات استاني مبلغ18600 ميليون ريال بوده است،

لذاطي سالهاي87-89   از محل تمامي منابع فوق الذكر جمعا مبلغ93231  ميليون ريال جهت  تكميل زير ساختهاي شهركهاي صنعتي محمود آباد و قنوات به اين شركت به تصويب رسيده است. كه از اين اعتبار، مبلغ  39247 ميليون ريال از محل اعتبارات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و منابع داخلي شركت و مبلغ 53984 ميلون ريال از محل منابع استاني تامين شده است.

معرفي شهرك صنعتی قنوات

شهرك صنعتي قنوات در سال 83 در هيئت وزيران مصوب گرديد. با توجه به پراكندگي صنايع چوب در استان مقرر گرديد شهرك مذكور به واحدهاي كارگاهي مرتبط با چوب و مبل اختصاص گردد.

اقدامات انجام گرفته:

تملك 140 هكتار زمين در كيلومتر 15 جاده قم ـ قنوات

انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي

مطالعات توجيهي و فني واقتصادي موضوع ماده 32 برنامه چهارم ،شهرك صنعتي قنوات در سال 87 از محل منابع داخلي شركت انجام  شده و مورد تاييد معاونت برنامه ريزي استانداري قم قرارا گرفته است

اخذ مجوز احداث راه دسترسي به اتوبان قم ـ گرمسار

تملك يك هكتار زمين جهت احداث منبع بتوني

احداث منبع بتوني 1000 مترمكعبي

احداث 1500 متر راه منبع بتني

احداث خط لوله آب از منبع بتوني به شهرك

امضاي توافقنامه با شركت برق منطقه اي تهران مبني بر احداث پست kv63 و تحويل زمين جهت احداث پست برق

زيرسازي خيابانها وجدول گذاري خيابانهاي اصلي

  در فاز توسعه محمود آباد عمليات اجرايي زير در حال انجام مي باشد :

زير سازي خيابانهاو جدول گذاري

آسفالت برخي از خيابانهاي فاز توسعه

احداث شبكه توزيع برق

خريد انشعاب و احداث شبكه توزيع آب

احداث پست برق براي تامين برق مورد نياز شهرك صنعتي محمود آباد توسط  شركت برق منطقه اي تهران
شركت شهركهاي صنعتي استان قم اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال جهت طراحي و ايجاد زيرساختهاي شهرك صنعتي جديد نظير شهرك صنعتي بزرگ نيزار، توسعه و محمودآباد و همچنين مجتمع (IT) شهرك صنعتي قنوات طي سالهاي 87و 88 به ترتيب دو سوم از محل اعتبارات شركت شهركهاي صنعتي استان و يك سوم منابع استاني 3

 

 كل مصوبات هيئت دولت در سفر هاي استاني دور دوم


لينك دريافت مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت
لينك دريافت گزارش دستاورد هاي سفر دور دوم هیئت دولت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis