خانهنقشهenglish

حق بهره برداری

آخرین ویرایش

دستور العمل بهره برداري از زمين، اعياني و تأسيسات شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان در سال 1396

 

زمستان
پاییز
تابستان
بهار
نام ناحيه
     1300000  1300000
شكوهيه فاز اول
     1300000  1300000
شكوهيه فاز دوم
     600000   600000
سلفچگان
     1200000  1200000
محمودآباد
    1050000    1050000 چاپ و نشر
     1100000  1100000 قنوات
    550000    550000 الغدير

 

زمستان
پاییز
تابستان
بهار
نام ناحيه
     400.000 400.000
خورآباد
     350.000 350.000
سیرو
     300.000 300.000
دستجرد
     400.000 400.000
طغرود

 «با توجه به موقعيت قطعات در شهركها و نواحي صنعتي درصدي بعنوان حق مرغوبيت به مبالغ فوق اضافه مي گردد.»

جدول1-2

 

تخفيف وزير محترم صنعت،معدن و تجارت(درصد)
مدت زمان تنفس جهت شروع اقساط
تعداد اقساط(سه ماهه)
بخش نقدي قرارداد(درصد)
شهرك/ ناحيه صنعتي
ردیف
   
10
30
شكوهيه -محمودآباد- چاپ و نشر
1
   
10
20
سلفچگان-قنوات و الغدير-ICT
2
   
12
15
خورآباد-سيرو-دستجرد-طغرود
3

 

 

 مراحل واگذاري زمين و عقد قرارداد

    ارائه جواز تأسيس از سازمان صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي استان قم.
    ارائه درخواست زمين به شركت شهركهاي صنعتي استان قم.
    ارائه جدول زمانبندي اجراي طرح مطابق استانداردهاي موجود.
    انتخاب زمين متناسب با نوع صنعت و راهنمايي متقاضي به منظور رؤيت زمين و مطابقت با طرح خود.
    متقاضي پس از تأييد و تطابق زمين تخصيصي، مجدداً به كارشناس امور متقاضيان مراجعه نموده و برگة محاسبات مربوط به زمين را دريافت مي‌نمايد.
    تحويل برگ محاسبات مالي به كارشناس مالي به منظور تعيين ميزان نقد و اقساط قيمت زمين و معرفي مدارك لازم از قبيل سفته و ... به متقاضي.
    ارائه فيش واريزي مبالغ نقدي و تحويل سفته‌ها به كارشناس مالي.
    كارشناس مالي پس از دريافت مدارك و بررسي و تنظيم نهايي آنها،‌ تصاوير مدارك ارسالي متقاضي را جهت تنظيم دفترچه قرارداد به كارشناس امور متقاضيان ارجاع مي‌نمايد.
    پس از تنظيم دفترچه قرارداد، نامة تحويل زمين به متقاضي داده مي‌شود.
    متقاضي با مراجعه به سرپرست شهرك يا ناحيه، اقدام به تحويل زمين مي‌نمايد.
    در صورت افزايش و يا كاهش متراژ تحويلي با متراژ مندرج در قرارداد، متقاضي با مراجعه به كارشناس امور متقاضيان، درخواست اصلاح قرارداد طبق متراژ تحويلي را مي‌نمايد.
    كارشناس امور متقاضيان، پس از بررسي دقيق مدارك مربوطه، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت افزايش و يا كاهش متراژ تحويلي با متراژ مندرج در قرارداد اقدام و آن را به كارشناس مالي اعلام مي‌نمايد.
    كارشناس مالي ماندة‌ مبالغ حسابهاي في‌مابين را اصلاح نموده و با دريافت و يا پرداخت مابه‌التفاوت نتيجه را به كارشناس امور متقاضيان اعلام داشته و اصلاحات لازم در دفترچه قرارداد اعمال مي نمايد.

 شرايط واگذاري واحدهاي كارگاهي

شهرك هر مترمربع / ريال شرايط واگذاري
شكوهيه 8.400.000 30% نقد - 70% اقساط
قنوات 9.000.000 30% نقد - 70% اقساط

 
مراحل واگذاري واحدهاي كارگاهي

    ارائه جواز تأسيس از سازمان صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي استان قم.
    ارائه درخواست واحد كارگاهي به شركت شهركهاي صنعتي استان قم.
    انتخاب واحد كارگاهي متناسب با نوع صنعت و راهنمايي متقاضي به منظور رؤيت واحد كارگاهي و مطابقت با طرح خود.
    متقاضي پس از تأييد و تطابق واحد تخصيصي، مجدداً به كارشناس امور متقاضيان مراجعه نموده و برگة محاسبات مربوط به واحد را دريافت مي‌نمايد.
    تحويل برگ محاسبات مالي به كارشناس مالي به منظور تعيين ميزان نقد و اقساط قيمت واحد و معرفي مدارك لازم از قبيل سفته و ... به متقاضي.
    ارائه فيش واريزي مبالغ نقدي و تحويل سفته‌ها به كارشناس مالي.
    كارشناس مالي پس از دريافت مدارك و بررسي و تنظيم نهايي آنها،‌ تصاوير مدارك ارسالي متقاضي را جهت تنظيم دفترچه قرارداد به كارشناس امور متقاضيان ارجاع مي‌نمايد.
    پس از تنظيم دفترچه قرارداد، نامة تحويل واحد به متقاضي داده مي‌شود.
    متقاضي با مراجعه به سرپرست شهرك ، اقدام به تحويل واحد كارگاهي مي‌نمايد.


شرايط واگذاري واحدهاي تجاري خدماتي :

 

مساحت شرايط واگذاري هر مترمربع / ريال شهرك
45متر مربع 30% نقد - 70% اقساط 22.500.000 محمودآباد
45متر مربع 30% نقد - 70% اقساط 21.000.000 سلفچگان

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis