خانهنقشهenglish

مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی

آخرین ویرایش

بي ترديد توسعه و پويايي و رشد كشورها با توانايي در توليد علم و توسعه علمي- تحقيقاتي نسبت مستقيم دارد. به عبارت ديگر امروزه عامل اصلي رسيدن به استقلال واقعي و رهايي از وابستگي ها، دستيابي به دانش و فناوري مي‌باشد. در دنياي امروز هر ملتي براي حيات و بقاي خود و نيل به خودكفايي و حفظ آرمانها و ارزشهاي خود راهي جز تحقيق و پژوهش ندارد.

شركت شهركهاي صنعتي استان قم با عنايت به  منويات مقام معظم رهبري در خصوص خودباوري، استقلال علمي و تسلط گفتمان علم محور، همواره با انجام مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي، حمايت از پايان نامه‌هاي دانشجويي مرتبط با صنعت، برگزاري تورهاي صنعتي و... درصدد برنامه ريزي و تدوين راهبردها، اهداف و سياستهاي كلان و حل مسائل و مشكلات صنعتگران عزيز مي‌باشد.

 اين شركت همچنين به جهت اينكه برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت و  تصميم گيري هاي اداري و اجرايي بر اساس واقعيات و يافته هاي علمي باشد، همه ساله اقدام به انجام پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي مي نمايد  كه بطورحتم و يقين اين مطالعات در تدوين راهبردها و سياستگذاري و حل مسايل و مشكلات راهگشا خواهد بود

 در همين راستا شركت شهركهاي صنعتي استان قم با تصويب سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران پروژه هاي پژوهشي ذيل را در سالهاي گذشته به انجام رسانده است:

 مطالعات مميزي و تدوين شناسنامه ايمني حريق براي 600 واحد هاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي استان قم

 • بررسي كارايي علفكش هاي پس رويشي در كنترل علف هرز مرغ (Cynodon dactylon) در چمن مخلوط فضاي سبز، پاركها و بوستان هاي شهركها و نواحي صنعتي
 • تدوين طراحي و چاپ كتاب برند سازي مشترك در خوشه هاي صنعتي
 • بررسي وريشه يابي عوامل رسوب گذاري در سيستم MBR تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شكوهيه قم وروشهاي ارتقاي آن با توجه به افزايش TDS پساب ورودي
 • گرد آوري و انتشار نتايج و چكيده پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با صنعت شهركهاي صنعتي (كل كشور)
 • بررسی و ارزیابی کارآیی برج بیولوژیکی هوازی(Trickling Filter) مجهز به کرم خاکی در تصفیه پساب­های شور
 • پاکسازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش جامد سازی و تثبیت- مطالعه موردی شهرک صنعتی سلفچگان

اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي اين شركت در سال 96 نيز بشرح ذيل از سوي سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران ابلاغ گرديده است.

 الف- اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه صنايع كوچك:

 • فرصت سنجي و شناسايي اولويتهاي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي استانها
 • كارآفريني و احداث واحدهاي صنعتي كوچك جديد
 • شيوه هاي تامين مالي طرح ها و واحدهاي صنعتي كوچك
 • شيوه ها و مدلهاي شبكه سازي بمنظور توسعه و ارتقاء عملكرد صنايع كوچك
 • خوشه هاي صنعتي (زمينه سازي براي ا يجاد خوشه هاي جديد و توسعه خوشه هاي موجود)
 • آموزش كاركنان واحدهاي صنعتي كوچك با نگاهي بر افزايش اثربخشي دوره هاي آموزشي
 • ارتقاء بهره وري در صنايع كوچك
 • ارتقاء رقابت پذيري واحدهاي صنعتي كوچك
 • تحقيق و توسعه و ارتقاء فناوري واحدهاي صنعتي كوچك
 • توسعه بازار محصولات واحدهاي صنعتي كوچك
 • چگونگي ايجاد زيرساختهاي پيشرفته (آزمايشگاه هاي تخصصي، مراكز آموزشي، مشاوره اي و ...)
 • شناسايي فرصتها و مدلهاي نوين كسب و كار و انجام مطالعات امكانسنجي
 • بررسي تجربيات جهاني و تنظيم پيشنهادات در زمينه قوانين، مقررات و نظام هاي حمايتي از صنايع كوچك
 • بهره برداري از شهركهاي فناوري و مراكز خدمات فناوري و كسب و كار
 • طرح هاي ايجاد اشتغال در صنايع كوچك
 • مطالعه زنجيره تامين صنايع كوچگ
 • عارضه يابي در سطح رشته صنعت

ب- اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه زيرساختهاي صنعتي (شهركها و نواحي صنعتي)

 • چگونگي تامين آب پايدار براي شهركها و نواحي صنعتي و بررسي و ارزيابي امكان استفاده از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري جهت تامين بخشي از آب مورد نياز شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات كاربردي در زمينه چگونگي افزايش بهره وري در مصرف و كاهش هدر رفت آب در شهركها و نواحي صنعتي
 • شيوه هاي تامين مالي جهت اجرا، نگهداري و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب و سيستمه هاي استحصال آب صنعتي و استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها ونواحي صنعتي
 • طراحي مدل كسب و كار براي اداره و بهره برداري از ايستگاههاي آتش نشاني و درمانگاهاي شهركها و نواحي صنعتي
 • طراحي مدل كسب و كار براي اداره بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي
 • چگونگي مشاركت در سرمايه گذاري با بخش خصوصي در ايجاد، توسعه و بهره برداري از شهركها و نواحي صنعتي و زيرساختهاي عمومي و پيشرفته آنها (نظير آزمايشگاههاي تخصصي، مراكز آموزشي و مشاوره اي)
 • چگونگي ارتقاء سطح ايمني، بهداشت و محيط زيست در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط (در هنگام ساخت و ساز و هنگام بهره برداري) و شهركها و نواحي صنعتي، با ابتكار عمل و استفاده از همه ظرفيتهاي موجود
 • چگونگي اعمال مديريت بحران در شهركها و نواحي صنعتي با بررسي مخاطرات ايمني و زيست محيطي
 • احداث و توسعه ساختمانهاي سبز صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي
 • آناليز حوادث موجود در شهركها و نواحي صنعتي كشور در يك بازه زماني با جامعه آماري صحيح و ارائه روشهاي كنترل مخاطرات و تقليل حوادث به صورت كاربردي
 • ارزيابي نقش مناطق ويژه اقتصادي در تعادل بخشي به توسعه منطقه اي و ملي
 • مطالعه چگونگي جذب سرمايه گذاران خارجي براي مناطق ويژه اقتصادي

ج- اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه برنامه ريزي، امور مالي و منابع انساني ستاد و صف سازمان:

 • تدوين سند استراتژيك
 • طراحي مدلها الگوهاي تامين منابع مالي براي سازمان و شركتهاي تابعه
 • عارضه يابي و ارتقاء بهره وري سازماني
 • مطالعه بررسي مدلهاي حمايتي طرحهاي سرمايه گذاري وكنترل و ارزيابي مستمر آنها در شهركها و نواحي صنعتي
 • مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روشهاي انجام كار در سازمان و شركتهاي تابعه
 • تدوين مدلهاي ارزيابي عملكرد و نظام هاي انگيزشي كاركنان
 • اخذ استانداردهاي مديريتي
 • نظام پيشنادات و سلامت اداري و آراستگي محيط كار
 • مطالعه نيازهاي زيرساختي و دسترسي هاي مورد نياز جهت ارتباط الكترونيكي به سامانه هاي ساير دستگاهها
 • مطالعه اصلاح ساختار بوجه ريزي شركتهاي استاني براساس صورتهاي مالي
 • تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات
 • مطالعه چگونگي استقرار چرخه مديريت بهره وري در سازمان و شركتها (به استناد دستورالعمل استقرار چرخه مديريت بهره وري ابلاغي وزير محترم در سال 1394)
 • مطالعه چگونگي اجراي مهندسي ارزش در پروژههاي سازمان و شركتهاي استاني
 • چگونگي اجراي نظام مديريت طرح و پروژه هاي سازمان و شركتهاي استاني
 • تهيه سند راهبردي و عملياتي ارتقاي بهره وري صنايع كوچك
 • مطالعه تطبيقي درخصوص الگوها و نمونه هاي تجربي موفق ارتقاي بهره وري سازمان ها در ساير كشورها
 • مطالعه و انتخاب مدل مناسب بهبود فرآيندها در سازمان و شركتهاي استاني و بررسي زيرساختهاي مورد نياز جهت الكترونيكي نمودن خدمات سازمان و شركتهاي تابعه

 

 • مشاوران و پژوهشگران ذيصلاح مي توانند جهت همكاري و يا كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32919200 داخلي 139 " آقاي شجاعي " تماس حاصل فرماين و يا به آدرس: قم بلوار شهيد عطاران نبش كوچه 4 دفتر مركزي شركت طبقه دوم مديريت برنامه ريزي و طرح ها مراجعه نمايند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis