خانهنقشهenglish

تعاریف و مفاهیم مرتبط با ما

آخرین ویرایش

تعاريف و مفاهيم آماري استاندارد بخش صنعت و معدن مركز آمار ايران

اجازه برداشت:

مجوزي است كه از طرف وزارت صنايع و معادن براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز انجام عمليات آزمايشگاهي صادر مي شود.

 استاندارد:

مدركي است مبتني بر نتايج استوار علوم در برگيرنده قواعد، راهنمايي ها يا ويژگي‌ها براي فعاليت ها يا نتايج آنها به منظور استفاده عمومي و مكرر كه با نظارت مراجع رسمي تهيه و به وسيله سازمان شناخته شده اي تصويب شده است.

 استاندارد اجباري:

استاندارد اجباري در مورد كالاها يا خدماتي به كار مي رود كه رابطه مستقيم با ايمني و بهداشت، محيط زيست يا تجارت خاصي بوده و با تصويب شوراي عالي استاندارد بايد طبق استاندارد ملي توليد و ارائه شوند.

 استاندارد تشويقي:

استاندارد تشويقي در مواردي به كار مي رود كه توليد كننده كالا يا ارائه دهنده خدمت، داوطلبانه متقاضي توليد يا ارائه خدمت با علامت استاندارد مي‌باشد.

 بازديد فني:

بازديدي از خط توليد يا اماكن علمي و فني توسط كارشناس واجد شرايط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كه جهت رفع مشكلات و تطابق با ويژگي‌ها و الزامات اوليه فني و استاندارد ملي مربوطه و تهيه گزارش مربوطه صورت مي‌گيرد.

 پروانه كاربرد علامت استاندارد:

سندي است كه صلاحيت و توانايي شخص اعم از حقيقي و حقوقي براي استفاده از علامت استاندارد در معرفي كالا يا خدمات را تأييد مي‌كند.

 پروانه بهره برداري صنعتي:

مجوزي است كه پس از نصب ماشين آلات، تجهيزات خط توليد و تجهيزات جانبي و تأمين نيروي انساني و انجام توليد آزمايشي صادر مي‌شود.

 پروانه تحقيق و توسعه:

مجوزي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه با حفظ شرايط لازم و طي دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي صادر مي‌شود.

 پروانه پژوهش (صنعتي / معدني):

مجوزي است كه پس از اخذ جواز تأسيس مركز پژوهش صنعتي/ معدني و انجام اقدامات مورد لزوم طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه توسط سازمان هاي صنايع و معادن استانها در يكي از زمينه هاي صنعتي و يا معدني صادر مي شود.

 پروانه خدمات مهندسي:

مجوزي است كه به دارندگان جواز تأسيس فني و مهندسي در صورت احراز حداقل امتياز و شرايط لازم از سوي سازمان هاي صنايع و معادن استان ها ارائه مي شود و داراي اعتبار محدود مي باشد.

 تجديد نظر استاندارد ملي ايران:

اعمال تغييرات لازم در استانداردهاي ملي مصوب به منظور روزآمد شدن، بهبود و افزايش اثربخشي استاندارد موجود.

 تدوين استاندارد ملي ايران:

فرآيندي است كه به منظور تعيين و تدوين ويژگي‌ها و مشخصات كالا يا خدمات براساس استانداردهاي بين المللي با همكاري و اجماع نظر كليه كساني كه در آن محصول و يا خدمت سهيم يا ذينفع مي‌باشند انجام مي شود.

 جواز تأسيس صنعتي:

مجوزي است كه متقاضي پس از انجام بررسي و مطالعات و تكميل پرسشنامه‌ي مربوط به احداث واحد صنعتي آن را دريافت مي‌كند.

 جواز تأسيس فني و مهندسي:

مجوزي است كه به متقاضيان ارائه‌ي خدمات فني و مهندسي به واحدهاي صنعتي و معدني در صورت احراز حداقل امتياز و شرايط لازم از سوي سازمانهاي صنايع و معادن استانها ارائه مي شود و داراي اعتبار يكسال است.

 جواز تأسيس مركز پژوهش (صنعتي/ معدني):

مجوزي است كه به متقاضيان ايجاد مراكز تحقيقات صنعتي و معدني در صورت احراز حداقل امتياز لازم، توسط سازمانهاي صنايع و معادن استانها در يكي از زمينه هاي صنعتي و معدني صادر مي‌شود.

 خوشه صنعتي:

به مجموعه اي از واحدهاي كسب و كار اطلاق مي‌شود كه در يك منطقه جغرافيايي و در يك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليتهاي يكديگر، به توليد و عرضه تعدادي كالا و خدمات مي‌پردازند.

 سوخت مصرفي كارگاه:

مقدار سوخت مصرفي اعم از جامد، مايع و يا گاز است كه هر كدام بر اساس واحدهاي اندازه گيري مربوطه در طي يك دوره معين و يا بر حسب مقدار ماده توليد شده مصرف مي شود.

 شهرك صنعتي:

شهركي است داراي محدوده و مساحت معين، براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي و پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي، بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليتها در آن ايجاد مي شود.

 شهرك صنعتي تخصصي:

شهرك صنعتي است كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتها هم خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني ايجاد مي شود.

 شهرك صنعتي در حال بهره برداري:

شهرك صنعتي مصوبي كه خدمات زيربنايي فراهم شده در آن در حدي است كه تمام يا قسمتي از وسعت آن در مرحله تخصيص زمين به متقاضيان سرمايه گذاري صنعتي است.

 شهرك صنعتي مصوب:

شهرك صنعتي كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

 شهرك فناوري:

شهركي است كه مجموعه اي از خدمات نرم افزاري (مشاوره، تحقيق و توسعه، بازاريابي و ...) آزمايشگاه مرجع و مراكز رشد در آن ايجاد شده و به واحدهاي توليدي و صنعتي خدمات ارائه مي‌نمايد.

 صنايع كوچك:

به واحدهاي صنعتي اطلاق مي‌شود كه تعداد شاغلان آن كمتر از 50 نفر  نيروي انساني باشد.

 طرح توسعه در دست اجرا:

طرحي است كه مجوز آن براي تكميل و يا توسعه خط توليد واحد در حال كار صادر شده و مراحل ساخت آن در دست اقدام است.

 ظرفيت اسمي كارگاه:

مقدار محصول سالانه است كه ماشين آلات، تجهيزات و نيروي انساني كارگاه در نوبت كاري مشخص براي توليد آن طراحي شده است.

 قرارداد منعقده در شهرك و ناحيه صنعتي:

مجموع قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قراردادهاي صنعتي، خدماتي و كارگاهي را شامل مي شود.

 كارت شناسايي فعاليت صنعتي:

مجوزي است كه براي تداوم فعاليت كارگاههايي كه قبل از تاريخ 30/6/1364 فعال بوده اند، صادر شده است.

 كاليبراسيون:

كنترلي كه توسط تجهيزات خاص از دستگاهها و وسايل اندازه گيري به عمل مي آيد تا درصد خطاي آنها از حد استاندارد مربوطه خارج نشده باشد.

 گواهي تحقيق و توسعه:

مجوز موقتي است كه براساس درخواست واحدهاي توليدي صنعتي و معدني كه فعاليتهاي پژوهشي داشته و بخش تحقيق و توسعه مستقل در واحد خود ايجاد نموده‌اند، در صورت احراز شرايط لازم، از سوي سازمان صنايع و معادن استانها صادر مي شود و مدت اعتبار آن 2 سال است.

 گواهي فعاليت صنعتي:

مجوزي است براي واحدهاي مستقر در محدوده 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان كه بعد از تاريخ 31/6/1364 احداث و فعال بوده و تداوم توليد انبوه يك يا چند محصول را اثبات نموده‌اند.

 گواهي نامه صادراتي:

سندي است كه براي صدور كالاي مشمول مقررات استاندارد اجباري پس از بازرسي و با انجام آزمون هاي لازم و انطباق ويژگيهاي محموله اظهار شده صادر مي شود.

 مجوز وارداتي:

گواهي نامه اي است كه براي اجازه ورود كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري پس از بازرسي و ارزيابي انطباق ويژگيهاي كالا با استاندارد(ها) يا ضوابط فني توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي صادر مي شود.

 مجتمع فناوري اطلاعات (IT) و خدمات نرم افزاري:

مجتمعي است در داخل شهرهاي مسكوني كه با هدف توسعه فناوري اطلاعات (IT) ايجاد مي شود.

 مركز خدمات فناوري و كسب و كار:

مركزي است در داخل شهركهاي صنعتي و شهركهاي فناوري كه براي ارائه خدمات نرم افزاري و مشاوره اي به واحدهاي توليدي و صنعتي با اولويت واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي ايجاد مي شود.

 موجودي انبار:

عبارت است از مواد اوليه، ملزومات، كالاي در جريان ساخت و يا توليد شده طي يك دوره كه مورد استفاده قرار نگرفته و يا به واحد ديگري تحويل داده نشده است. مقدار كالاي باقيمانده براساس اوزان مربوطه سنجيده مي‌شوند.

 ناحيه صنعتي:

ناحيه است با امكانات مشابه شهرك صنعتي و مساحت آن كمتر از 100 هكتار مي‌باشد.

 ناحيه صنعتي روستايي:

ناحيه صنعتي است داراي محدوده ومساحت كمتر از 50 هكتار كه در چارچوب طرحهاي ناحيه اي موجود مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ايجاد مي شود و شامل مجموعه اي از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديل و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتيباني است.

 ناحيه صنعتي مصوب:

ناحيه صنعتي كه به تصويب هيأت وزيران و هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي رسيده باشد.

 واحد به بهره برداري رسيده در شهرك و ناحيه صنعتي:

تعداد واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي كه به توليد رسيده و بهره برداري از آنها آغاز شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis