خانهنقشهenglish

صندوق ضمانت سرمایه گذاری

آخرین ویرایش

صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك www.sif.ir

جايگاه قانوني صندوق

قانون تأسيس: قانون تاسيس صندق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 24 آذر ماه 1383 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيد
اساسنامه: اساسنامه صندوق در جلسات مورخ 9/5/84 و 16/9/84 هيات وزيران تصويب و پس از تاييد آن در شوراي نگهبان در تاريخ 7/10/84 توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به وزارت صنايع و معادن ابلاغ گرديده است.
اهداف و وظايف: فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع كوچك ، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي ، با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به صنايع كوچك
 نشاني: تهران، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، پلاك 15
كد پستي: 1513738511
تلفن: 51-88729248
فكس: 88550740

اركان صندوق:

الف – مجمع عمومي
ب- هيئت مديره
ج – بازرس قانوني

 اعضاي مجمع عمومي صندوق :

وزراي صنايع و معادن ، امور اقتصادي و دارايي بازرگاني ، جهاد كشاورزي ، تعاون ، كار و امور اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
قانون بودجه: مطابق بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اجازه يافته اند كه بخشي از اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري را در قالب وجوه اداره شده در اختيار صندوق قرار دهند.

 ويژگي هاي ضمانت نامه صندوق

 1ـ حداكثر مبلغ جهت صدور ضمانت نامه 10 ميليارد ريال باشد. (50% اصل و فرع)
2ـ متقاضي حتماً در حوزه تعريف صنايع كوچك قرار گيرد.
3ـ متقاضي حتماً در بانك يا مؤسسه اعتباري بررسي و توجيهات فني، مالي و اقتصادي آن، محرز شده و به كسري وثيقه برخورد كرده باشد.
وثايق و كارمزد: وثايقي كه صندوق از متقاضي صدور ضمانت نامه دريافت مي نمايد شامل چك و سفته با ضامن مورد قبول صندوق هر كدام معادل 5/1 برابر مبلغ ضمانت نامه مي باشد. كارمزد ضمانت نامه در سال اول معادل 5/1 درصد مبلغ ضمانت نامه و براي ساله هاي بعدي، براي يك دوره پنج ساله برابر با 5/2 درصد مي گردد، كه طي دو مرحله ( 30 درصد به صورت نقدي و مابقي طي يك فقره چك دو ماهه) از متقاضي دزيافت مي گردد. در پايان مهلت ضمانت نامه تا 15 درصد مبلغ كارمزد به مشتريان خوش حساب مسترد مي گردد.

 مدارك مورد نياز

مرحله اول ـ اشخاص حقوقي/حقيقي (در بدو مراجعه):

1ـ معرفي نامه سازمان صنايع كوچك  و شركت شهركهاي صنعتي ايران
2ـ درخواست كتبي متقاضي روي سربرگ شركت
3ـ فرم تكميل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
4ـ پرسشنامه تكميل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
5ـ تصاوير شناسنامه اعضاء هيأت مديره و مدير عامل يا متقاضي حقيقي
6ـ تصاوير مدارك تحصيلي اعضاء هيأت مديره و مديرعامل
7ـ تصوير اظهارنامه ثبتي شركت
8ـ تصوير اساسنامه شركت
9ـ تصوير روزنامه رسمي واستعلام ثبتي مربوط به آگهي تأسيس شركت
10ـ تصوير روزنامه رسمي و استعلام ثبتي مربوط به آخرين تغييرات و صاحبان امضاء مجاز
11ـ تصوير جواز تأسيس/تصوير پروانه بهره برداري/يا تصوير جواز طرح توسعه
12ـ تصوير دفترچه قرارداد زمين (طرح هاي واقع در شهركهاي صنعتي)
13ـ تصوير سند مالكيت زمين محل اجراي طرح (طرح هاي خارج از شهرك صنعتي)
14ـ تصوير پروانه احداث ساختمان (براي مواردي كه اين پروانه را اخذ نموده اند)
15ـ اظهارنامه مالياتي 3 سال اخير شركت (براي مواردي كه بيش از 3 سال از ثبت شركت گذشته باشد)
16ـ ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقدي سه سال اخير به صورت حسابرسي شده (براي مواردي كه سابقه فعاليت دارند)
17ـ تصوير فيش تلفن و برق محل سكونت متقاضي به همراه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت
توضيح: مدارك و مستندات حقوقي و حقيقي كه به صورت كپي ارائه مي شوند مي بايست از طريق مراجع قضايي برابر با اصل شده باشند. طرح مصوب بانك نيز مي بايست توسط شعبه بانك مهر و تأييد شود.

مرحله دوم (پس از ارائه كليه مدارك مرحله اول و مكاتبه صندوق با بانك عامل):

1ـ فرم تكميل شده توسط بانك عامل
2ـ مصوبه بانك عامل
3ـ طرح توجيهي مورد تأييد يا پذيرفته شده بانك
4ـ گزارش ارزيابي وثايق پذيرفته شده توسط بانك
5ـ گواهي استعلام بانك عامل مبني بر عدم چك برگشتي متقاضي
6ـ گواهي عدم بدهي معوق متقاضي به سيستم بانكي (در صورتيكه متقاضي (شركت يا اعضا) قبلا تسهيلاتي را از بانكهاي دولتي و غيردولتي دريافت نموده اند مي بايستي اطلاعات كامل مربوطه ارائه دهند)
7ـ تصوير پيش فاكتور يا پروفرم هاي مورد تأييد بانك (براي مواردي كه بطور خاص توسط صندوق از بانك درخواست مي شود)
8ـ گردش حساب بانكي ضمانتخواه در بانك عامل و ساير بانكها
9ـ تصوير اسناد وثايق ملكي خارج از طرح (در صورت توثيق نزد بانك)
10ـ معرفي ضامنين قابل قبول به صندوق

 معيارهاي بررسي طرح

1- توجيه پذيري طرح: تصويب توجيهات فني، مالي و اقتصادي طرح توسط كار گروه اشتغال استان مربوط و بانك عامل
2- موضوع طرح: قرار داشتن موضوع طرح در ليست اولويتهاي سرمايه گذاري وزارت صنايع و معادن و استقرار در شهركهاي صنعتي
3- توانايي و سوابق متقاضي: مدارك تحصيلي و علمي و سوابق تجربي و شغلي و پروژه ها و طرح هاي انجام شده قبلي
4- مشاركت متقاضي: ميزان مشاركت مالي متقاضي در اجراي طرح و تأمين وثايق مورد نظر بانك
5- ميزان اشتغال: تعداد نيروي انساني كه با راه اندازي طرح به استخدام متقاضي در مي آيند و منطقه اي كه طرح در آنجا اجرا مي گردد (از حيث محروميت)
6- مطالعه بازار: برخورداري محصول از بازار مطمئن داخلي و يا خارجي و عدم اشباع بازار از محصولات طرح
7- ارائه وثايق و معرفي ضامن مورد قبول صندوق
8- سوابق مالي: كنترل سوابق متقاضي در پرداخت به موقع اقساط و عدم وجود بدهي به ساير بانكها و نداشتن چك برگشتي از سيستم بانكي
9- مطالعات ميداني صندوق: گزارش بازديد نماينده استاني يا مامورين صندوق از محل اجراي طرح و مذاكره با متقاضي، اعضاي هيأت مديره و سهامداران ، رئيس شعبه بانك و ...
10- اولويت تعاوني ها : اولويت داشتن شركتهاي تعاوني صنعتي فعال در حوزه صنايع كوچك

 فرايند صدور ضمانت نامه اعتباری

پذيرش تقاضا و کسب اطلاعات
سيستم و طبقه بندی اطلاعات، بررسی های کارشناسی و سنجش ريسک پذيری
تصويب نهايی صدور ضمانت نامه اعتباری توسط هيئت مديره صندوق
انعقاد قرارداد و دريافت كارمزد و صدور ضمانت نامه اعتباری
نظارت مستمر بر وضعيت اجرايی طرح و وضعيت بارداخت اقساط متقاضی

 مرحله پذيرش تقاضا و کسب اطلاعات:

- دريافت فرم درخواست ضمانت نامه و ارائه فرم تکميلی به همراه مدارک هويت و مجوزهای قانونی فعاليت مربوطه توسط متقاضی.
- دريافت پرسشنامه (سی دی) ، راهنمای اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه و ليست مدارک و مستندات مربوط به متقاضی و سوابق فعاليت ان.
- مکاتبه صندوق با بانک عامل و درخواست اطلاعات مربوطه ( طرح توجيهی مصوب، مصوبه بانک، گزارش ارزيابی بانک از وثايق و تضمين های لازم و ارائه شده، سوابق تسهيلات دريافتی، وضعيت حساب بانکی نزد بانک عامل و يا ساير بانکها و ...)
مرحله سيستم و طبقه بندی اطلاعات، بررسی های کارشناسی و سنجش ريسک پذيری :
- ورود و طبقه بندی اطلاعات با سيستم های نرم افزاری.
- ارزيابی اوليه توسط کارگروه فنی و مالی.
- در صورت لزوم کسب ساير اطلاعات ازمراجع تخصصی، بازديد محل اجرای طرح و يا ساير فعاليتها و طرحهای اجرايی متقاضی و ضامنين متقاضی.
- رتبه بندی و تعيين حد ريسک پذيری طرح و تصويب صدور ضمانت نامه اعتباری توسط کارگروه فنی و مالی.
( حداکثر مدت زمان لازم برای اعلام نتايج ابن مرحله 20 روز تعيين میشود و متقاضی می بايد از نتايج آن آگاه شود)
مرحله تصويب نهايی صدور ضمانت نامه اعتباری توسط هيئت مديره صندوق:
- بررسی نهايی و تصويب مبلغ و مدت ضمانت نامه، تعرفه کارمزد و نحوه پرداخت کارمزد توسط هيئت مديره صندوق.
- ابلاغ مصوبه هيئت مديره توسط مديرعامل صندوق به اداره صدور ضمانت نامه.
مرحله صدور ضمانت نامه اعتباری:
- معرفی ضامنين قابل قبول صندوق و ارائه چک و سفته و يا ساير ضمانت های قانونی توسط متقاضی.
- انعقاد قرارداد متقاضی با صندوق.
( اخذ ضمانت های لازم و انعقاد قرارداد با هماهنگی اداره حقوقی صورت خواهد گرفت)
- پرداخت کارمزد و تسليم فيش بانکی توسط متقاضی.
- ابطال تمبر حقوقی ضمانت نامه .
- صدور ضمانت نامه اعتباری.
- تحويل نسخه اول ضمانت نامه و عودت نسخه دوم (تکميل شده توسط بانک عامل) به صندوق.
مرحله نظارت مستمر بر وضعيت اجرايی طرح و وضعيت بازپرداخت اقساط متقاضی:
- اخذ گزارشات مستمر بازپرداخت اقساط از طريق بانک و متقاضی.
- اخذ گزارشات دوره ای از وضعيت اجرايی طرح.
- تسويه حساب و استرداد اسناد تضمين پس از پايان مدت قرارداد و اعتبار ضمانت نامه

مرحله بروز و پرداخت خسارت:

- در صورتی که متقاضی به هر علتی نتواند به تعهدات خود عمل کند و بانک درخواست وجه الضمان نمايد، مطابق مفاد ضمانت نامه، صندوق نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود و متعاقبا با استفاده از ضمانت ها و وثايق دريافتی نسبت به بازيافت آن اقدام خواهد نمود.

دانلود فرم درخواست ضمانت براي واحد جديد الاحداث، سرمايه در گردش، پرسشنامه براي شخصيت هاي حقوقي و حقيقي
دانلود فرم پاسخ بانك براي واحد جديد الاحداث
دانلود فرم پاسخ بانك براي سرمايه در گردش
 نمایندگان استانی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis