خانهنقشهenglish

اعطای تسهیلات بانکی

آخرین ویرایش

ثبت نام براي دريافت تسهيلات مالي

جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط، طي توافق سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بانكهاي عامل توسعه تعاون، انصار، ملت و مؤسسه مالي اعتباري مهر متقاضيان دريافت تسهيلات از بانكهاي مذكور مي توانند از طريق ارسال طرح توجيهي خود به شركت شهركهاي صنعتي استان از سرعت بيشتري جهت دريافت تسهيلات برخوردار گردند.
طرح هاي ارسالي پس از يررسي در كميته ارزيابي طرح كه با حضور نخبگان صنعتي در شهركهاي صنعتي استانها انجام ميگردد به بانك عامل مورد نظر متقاضي جهت دريافت تسهيلات معرفي مي گردد.

مدارك مورد نياز بانك جهت دريافت تسهيلات :

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي
1. شركتنامه و اساسنامه مصدق ثبت شركتهاي متقاضي
2. آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات شركت( اعضاء هيئت مديره آخرين صاحبين امضاء، آخرين اقامتگاه قانوني شركت)
3. تصوير تمام صفحات شناسنامه مديرعامل و كليه اعضاء هيات مديره
4. درخواست كتبي مديرعامل شركت مبني بر دريافت تسهيلات
5. صورتجلسه هيات مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ اعتبارات و تسهيلات از بانك بر حسب مورد
6. آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت كه توسط حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي تهيه شده باشد (سال مالي قبل ) و قرارداد با حسابرس و مدارك كه نشان دهد حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمي مي باشد.
7. تصوير جواز تاسيس ، پروانه بهره برداري و يا هرگونه مجوز فعاليت از مراجعه ذيصلاح (صنعت،معدن و تجارت؛ حفاظت محيط زيست و...)
8. اظهارنامه مالياتي دو سال قبل و تراز آزمايش ماه قبل از درخواست
9. آمار توليد و فروش به تفكيك محصول در سال گذشته با عملكرد سالجاري و پيش بيني آن تا پايان سال
10. رزومه تحصيلي و كاري مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و كاركنان كليدي شركت
11. ارائه پيش فاكتور از فروشندگان يا توليد كنندگان مواد اوليه
12. تصوير كليه اسناد مالكيت محل اجراي طرح با نقشه هاي اصلي ساختمان طرح به انضمام نحوه چيدمان ماشين آلات خط توليد
13. شرح كاملي از روش توليد ، مواد اوليه و محصولات

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي

1. افتتاح حساب جاري متقاضي نزد بانك و فعال نمودن آن
2. جواز كسب و يا هرگونه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح
3. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي
4. درخواست كتبي متقاضي جهت استفاده از تسهيلات بانك
5. ارائه اظهار نامه مالياتي
6. ارائه صورتحساب سود و زيان و ترازنامه در حد اكثر 3 سال گذشته
7. ارائه ميزان توليدات و فروش آنها در حداكثر 3 سال گذشته
8. تصوير پروانه بهره برداري و يا هرگونه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح( صنعت،معدن و تجارت ، حفاظت محيط زيست و...)
9. پيش فاكتور هاي مربوطه( ماشين آلات، مواد اوليه)
10. گواهي مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم (تسهيلاتي بالاي 15 ميليون تمام )
11. كپي كليه اسناد مالكيت و وثايق و معرفي تضمينات مورد نظر
12. گزارش كارشناسي رسمي دادگستري منتخب بانك از وثايق برحسب مورد
13. نقشه هاي اصلي ساختماني طرح به انضمام نحوه چيدمان ماشين آلات خط توليد
14. شرح كاملي از روش توليد، مواد اوليه و محصولات
15. كپي كامل شناسنامه (يا روزنامه رسمي) متعهد/ متعهدين، راهن/ راهنين، ضامن/ ضامنين
دستورالعمل اجرائي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي
(طرح كمكهاي فني و اعتباري به صنايع كوچك و متوسط غير دولتي به شمار طبقه بندي 40308003 و كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به شماره طبقه بندي 40302015)

ماده 1- تعاريف

تسهيلات:

اعتبارات وجوه اداره شده از محل طرح كمكهاي فني و اعتباري و طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع كه توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و يا شركت شهركهاي صنعتي استانها در چارچوب قرارداد عامليت و ضوابط و  مقررات اين دستور العمل به صنايع كوچك پرداخت مي گردد.

سازمان:

منظور سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.

شركت هاي استاني:

منظور شركت هاي شهركهاي صنعتي استاني تابعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مي باشند.

كميته ارزيابي:

كميته ارزيابي كميته اي است كه در سطح شركتهاي استاني با تركيب ذيل براي مديريت و نظارت بر اجراي طرحها تشكيل مي شود:
مدير عامل و رئيس هيأت مديره 2- معاون صنايع كوچك 3- ذيحساب 4- ناظر طرح يا نماينده بانك عامل 5- كارشناس مربوطه

ماده 2- نحوه گردش كار

2-1- بانك يا صندوق عامل اعطاء كننده تسهيلات توسط سازمان انتخاب و به اطلاع شركت هاي استاني خواهد رسيد.
2-2- متقاضي درخواست خود را در قالب فرمهايي كه توسط سازمان طراحي شده است، به شركتهاي استاني ارائه و در صورت تاييد كميته ارزيابي، با امضاي مدير عامل شركت به بانك ارسال مي گردد.
2-3- ارزيابي فني، اقتصادي و مالي طرحها به عهده بانك عامل مي باشد.
تبصره 1: واحدهاي متقاضي تسهيلات مي بايست در اخذ مشاوره و تهيه طرح توجيهي فني – اقتصادي از واحدهاي ارائه كننده خدمات مشاوره اي و فني و مهندسي مستقر در شهركهاي فناوري و مراكز خدمات فناوري و كسب و كار كشور استفاده نمايند.
تبصره2: مسئوليت بر اجرا و نظارت طرح در استانها با مدير عامل و رئيس هيئت مديره، و ذيحساب و معاون صنايع كوچك شركتهاي استاني مي باشد.

ماده 3- صنايع اولويت دار در تخصيص منابع

صنايع كوچك اولويت در ذيل سند ملي توسعه استان
صنايع كوچك مستقر در شهركهاي صنعتي و شهركهاي فناوري استان
واحدهاي عضو خوشه هاي كسب و كار و اجزاي شهرك هاي فناوري (مطابق بسته هاي راهبري مصوب هيئت مديره سازمان)
اولويت پرداخت تسهيلات از محل طرح كمكهاي فني و اعتباري با طرحهاي صنايع كوچك كه داراي پيشرفت فيزيكي بيش از 70 درصد مي باشد.
اولويت پرداخت تسهيلات از محل طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع صرفا به واحدهاي كوچك در زمينه نوسازي و تجديد سازختار و رفع عارضه هاي موجود مي باشد.

ماده 4- دامنه شمول تسهيلات

4-1- طرحهاي كمك هاي فني و اعتباري:
الف) طرحهاي صنعتي كوچك داراي جواز تأسيس معتبر كه توانايي تامين حداقل 40 درصد از هزينه هاي سرمايه گذاري كل طرح را دارا باشند.
ب) واحدهاي صنعتي كوچك كه با كمبود سرمايه در گردش مواجه مي باشند.
ج) واحدهاي فني و مهندسي و خدمات مشاوره اي و نظاير آن (با اولويت واحدهاي مستقر در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار كه داراي پروانه معتبر از سازمان صنعت، معدن و تجارت مي باشند).
د) اجزاي شهركهاي فناوري داراي مجوز معتبر از دستگاههاي ذيربط (مستقرين در بخشهاي شهركهاي فناوري شامل مراكز خدمات فناوري و كسب و كار- آزمايشگاهها – مراكز تحقيق و توسعه – مراكزرشد – واحدهاي فناور توليد – مراكز آموزشي – مراكز فناوري اطلاعات و ارتباطات – نمايشگاهها – مراكز عمومي و خدماتي)
تبصره 3: اجزاي فوق الذكر بر گرفته از الگوي عمومي شهركهاي فناوري مي باشد. نوع دقيق اجزا و طراحي آنها براساس نيازهاي مخاطبين هر شهرك، شرايط و ظرفيتهاي موجود در حوزه تخصيي و مطالعات مربوطه تعيين مي گردد.
ه) واحدهاي عضو خوشه هاي كسب و كار
4- 2- طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع:
الف) واحدهاي صنعتي كوچك داراي پروانه بهره برداري دچار مشكلات و عارضه هاي ساختاري و عمومي
ب) واحدهاي صنعتي كوچك كه با كمبود سرمايه در گردش مواجه مي باشند (حداكثر 10% از منابع تخصيص يافته)
تبصره 4: بندهاي ج، د، ه بند 4-1 مشمول هر دو طرح مذكور مي باشند.

ماده 5- ميزان تسهيلات قابل واگذاري:

5-1- از محل اعتبارات طرح كمكهاي فني و اعتباري
الف) حداكثر ميزان تسهيلات اعطايي به طرحهاي كوچك و متوسط (از محل اعتبارات طرح كمكهاي فني و اعتباري) پانزده ميليارد ريال ( ماده 4-1- الف – د – ه ) مي باشد.
ب) ميزان تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش، براي تامين نياز يك دوره توليد بر اساس طرح توجيهي مصوب و بر مبناي ماده 3 تصويب نامه هيئت وزيران به ازاي هر واحد توليدي بر اساس قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل و الحاقيه هاي آن مي باشد (مده 4-1 – ب)
ج) ميزان تسهيلات اعطايي به واحدهاي فني و مهندسي و خدمات مشاوره اي و نظاير آن حداكثر 500 ميليون ريال بر اساس طرحهاي توجيهي مصوب خواهد بود (ماده 4- 1- ج)
5-2- از محل اعتبارات طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع:
الف) حداكثر تسهيلات اعطايي به واحدهاي صنعتي كوچك در زمينه رفع عارضه هاي عمومي و ارتقاء بهره وري و واحدهايي كه پس از بهره برداري با مشكلات ساختاري( كاهش كيفيت توليد، ماشين آلات، ظرفيت و در جهت كمك به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در زمينه اصلاح، كاهش هزينه هاي انرژي و افزايش بهره وري كل عوامل توليد ( به شرح پكيج بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي) مواجه شده اند؛ بر اساس قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل و الحاقيه هاي آن مي باشد (ماده4-2- الف)
ب) ميزان تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش، براي تامين نياز يك دوره توليد براساس طرح توجيهي مصوب و بر مبناي ماده 3 تصويب نامه هيئت وزيران به ازاي هر واحد توليدي بر اساس قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل و الحاقيه هاي آن مي باشد (ماده 4-2- ب)

ماده 6 – مدت بازپرداخت تسهيلات:

6-1- طرح كمكهاي فني و اعتباري:
الف) حداكثر دوران اجراي طرحهاي صنعتي كوچك، اجزاي شهركهاي فناوري و واحدهاي عضو خوشه هاي كسب و كار براساس قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل و الحاقيه هاي آن مي باشد و چنانچه در قرارداد ذكر نشده باشد براي تكميل طرحهاي صنعتي كوچك، اجزاي شهركهاي فناوري و واحدهاي عضو خوشه هاي كسب وكار دو سال اجرا و زمان تنفس حداكثر يكسال و حداكثر زمان بازپرداخت تسهيلات چهار سال بعد از دوره تنفس مي باشد.
ب) براي واحدهاي صنعتي كوچك مدت بازپرداخت، سرمايه در گردش براساس قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل و الحاقيه هاي آن مي باشد.
ج) براي واحدهاي فني و مهندسي و خدمات مشاوره اي و نظاير آن يك سال اجرا و حداكثر زمان باز            پرداخت تسهيلات 5 سال بعد از اجرا با احتساب شش ماه دوره تنفس مي باشد.
6- 2- از محل اعتبارات طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع:
الف) زمان تنفس تسهيلات اصلاح ساختار واحدهاي توليدي كوچك يك سال و حداكثر زمان بازپرداخت تسهيلات دريافتي دو سال بعد از دوره تنفس مي باشد.
ب) حداكثر زمان بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش يك سال مي باشد.

ماده 7- نرخ سود و كارمزد

نرخ سود و كارمزد بر طبق مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي مي باشد.

ماده 8- يارانه سود و كارمزد تسهيلات

چنانچه پرداخت يارانه مشروط گرا مد نظر باشد، نحوه اجرا به شرح ذيل مي باشد:
8-1- واحدها و طرحهاي صنعتي، اجزاي شهركهاي فناوري و واحدهاي عضو خوشه هاي كسب و كار از يارانه سود و كارمزد مطابق جداول شماره 1 و 2 زير برخوردار خواهند بود:

جدول شماره 1- در طرح كمكهاي فني و اعتباري

يارانه (درصد از   نرخ مصوب بانك مركزي) حداكثر زمان راه   اندازي طرح (اخذ پروانه بهره برداري) ماه منطقه
30 18 توسعه یافته
40 22 کمتر توسعه یافته

 

  جدول شماره 2- در طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع

 

يارانه (درصد از نرخ مصوب بانك مركزي) حداکثر زمان اتمام طرح های نوسازی منطقه
30 18 توسعه یافته
40 22 کمتر توسعه یافته

  8-2- واحدهاي دريافت كننده تسهيلات سرمايه در گردش مطابق جدول شماره 3 به صورت زير از يارانه سود و كارمزد برخوردار خواهند بود:
جدول شماره3

يارانه (درصد از نرخ مصوب بانك مركزي) منطقه
10 توسعه یافته
20 کمتر توسعه یافته

 

تبصره 5- شركتهاي استاني مكلفند گزارش عملكرد را به صورت فصلي به سازمان ارسال نمايد.
تبصره 6- مبناي محاسبه يارانه اولين قسط پرداختي توسط بانك عامل مي باشد.

ماده 9- جرايم

9-1- واحدهايي كه حداكثر شش ماه بعد از مهلت مقرر پروانه بهره برداري اخذ نمايند، به ازاء هر ماه ديرتر 5/2% از ميزان يارانه آنها كسر مي گردد. واحدهايي كه نتوانند از فرصت داده شده استفاده نمايند مشمول دريافت يارانه نخواهند بود.
9-2- چنانچه در پرداخت اقساط تاخير رخ دهد، در دوره تاخير يارانه تعلق نمي گيرد.
9-3- هر گونه پرداخت يارانه منوط به انجام تعهدات (رعايت زمان بندي طرح) توسط متقاضي مي باشد.
اين دستور العمل در 9 ماده و 6 تبصره براساس بند 24 مصوبه 20/12/91 (يكصد و پنجاه و چهارمين) جلسه هيئت مديره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل شماره 20529/140 مورخ 09/11/86 طرح كمكهاي فني و اعتباري به صنايع كوچك و متوسط تنظيم شده است. مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مجريان طرح (مديرعامل، ذيحساب و معاون صنايع كوچك) مي باشد.

دريافت فرمهاي ثبت نام

دريافت دفترچه ثبت نام: دريافت راهنماي تسهيلات WORD | دريافت راهنماي تسهيلات PDF
صندوق مهر امام رضا

ابزار كمكي :

فونت هاي فارسي مورد نياز براي كار با فرمهاي ثبت نام را ار اينجا دريافت كنيد :
دريافت فونت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis