خانهنقشهenglish

حمایت از پایان نامه

آخرین ویرایش

طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مشكلات صنايع كوچك و استفاده از پتانسل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .
1- شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري از دانشگاه هاي داخل و خارج كشور و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
2-چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
1.1. موضوع دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي شامل تمامي موارد مرتبط با سازمان و

شركت هاي شهرك هاي صنعتي استان ها در راستاي حل مسائل در حوزه صنايع كوچك مي باشد.
1.2. انتخاب موضوع از بين اولويت هاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان ها انجام مي پذيرد.
1.3. پيشنهادعناوين تحقيقاتي ومطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به شركت شهرك‏هاي صنعتي استان ها اعلام مي گردد.
3-ويژگي موضوعات اولويت دار:
1.1. در راستای اهداف، ماموريت ها و سياست های سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركت هاي استاني در ايجاد و اداره شهرك ها و نواحی صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
1.2. موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي‏بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
1.3. کاربردی بوده و قابليت اجرا داشته باشد.
1.4. به دور از کلی نگري ها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
1.5. با استفاده از مقايسه تطبيقی با کشورهای توسعه يافته، الگوی عملی مناسبی را عرضه نمايد.
1.6.   مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرح هاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.
4-مراحل انجام طرح:
1.1.      انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو
1.2.      تكميل کاربرگ (كد 201/P-ThS) توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت استاني مربوطه(فرم را از اين­جا دانلود كنيد.)
1.3.      پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي، حداكثر ظرف مدت 2 هفته توسط كميته بررسي پايان نامه ها در شركت استاني مورد بررسي قرار  مي گيرد.
1.4.      پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته از طريق شركت استاني به مجریان اعلام مي گردد. مجریان موظف هستند پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير کاربرگ پايان نامه مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت استاني مراجعه نمايد.
1.5.      دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت استاني ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis