خانهنقشهenglish

شهرکها و نواحی صنعتی کمتر توسعه یافته

آخرین ویرایش

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1387 كه در مركز استان قم تشكيل شد بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه­ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و معاونت برنامه­ ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380- استان قم را به عنوان منطقه كمتر توسعه يافته تعيين نمود.
سپس پس از بررسي در جلسه مورخ 20/2/88 هيئت وزيران، طبق مصوبه شماره 76254/ت 36095 ه‍  مورخ 10/4/88 هيأت وزيران، تنها منطقه قمرود به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در امور حمايتي موضوع قوانين و مقررات مفاد ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم تصويب گرديد.

توضیحات بخش فاصله تا مرکز قم نام شهرك/ نواحي صنعتي ردیف
درمنطقه قمرود مرکزی 205 شهرك صنعتي شكوهيه 1
در منطقه راهجرد سلفچگان 43.3 شهرك صنعتي سلفچگان 2
در منطقه قمرود مرکزی 31.2 شهرك صنعتي محمودآباد 3
در منطقه قنوات مرکزی 22.8 شهرك صنعتي قنوات 4
در منطقه قمرود مرکزی 5 شهرك صنعتي چاپ و نشر 5
در منطقه قمرود مركزي 7   ICT شهرك 6
در منطقه قمرود مركزي 45 الغدير 7
در منطقه کهک کهک 21 ناحيه صنعتي خورآباد 8
در منطقه کهک کهک 35 ناحيه صنعتي سيرو 9
در منطقه دستجرد خلجستان 74.9 ناحيه صنعتي دستجرد 10
در منطقه خورآباد جعفر آباد 46 ناحيه صنعتي طغرود 11

 

 معافیت‌های مالیاتی

بر اساس مفاد ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/80 درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .
 تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .
 تبصره 2: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود .
 * طبق دهمين صورتجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1390 به شماره 66297 مورخ 8/11/90 موضوع قرار داشتن شهرك صنعتي محمود آباد در خارج از شعاع 30 كيلومتري شهر قم و خارج از شعاع 120 كيلومتري شهر تهران و قرار داشتن در دهستان قمرود براي بهره مندي از معافيت مالياتي، در صحن شورا مطرح و با رأي اكثريت اعضا به تصويب رسيد.


  نامه اعلام فاصله شهركهاي صنعتي استان از مركز شهر قم
نامه اعلام فاصله شهرك صنعتي محمود آباد تا مركز تهران

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis