خانهنقشهenglish

مزایا و مشوق ها

آخرین ویرایش

شرايط استفاده از بخشودگي

به منظور تشويق سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي، در صورت ارائه برنامه زمانبندي اجراي واحد توليدي مورد تقاضا مشروط به تحقق شرايط مندرج در اين دستورالعمل تسهيلاتي  بشرح مواد زير اعطا مي گردد:

-متقاضياني كه با شركت قرارداد منعقد مي نمايند و در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايند و حداقل 35% عرصه را به زير بنا تبديل نمايند ، در صورت اخذ پروانه بهره برداري، هيات مديره مي تواند سفته هاي سررسيد نشده را دريافت ننمايد. اعاده سفته هاي مورد نظر در زمان سررسيد منوط به فعال بودن واحد توليدي مي باشد.

تبصره 1 : حداكثر مهلت اخذ پروانه بهره برداري از تاريخ انعقاد قرارداد جهت استفاده از مشوقات مذكور براي واحدهاي تا 2000 متر مربع 12 ماه، براي واحدهاي 2001 تا 5000 متر مربع 24 ماه و واحدهاي بيشتر از 5000 متر مربع 30 ماه مي باشد.

شرايط:

1-1- ارائه جدول زمانبندي اجراي طرح  در زمان عقد قرارداد.

2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پايان كار.

3-1- پرداخت به موقع اقساط در سررسيد هاي تعيين شده طبق دستورالعمل.

4-1- احداث حداقل 35 درصد زير بنا در عرصه تخصيصي.

5-1- داشتن ليست بيمه كاركنان طبق پرسنل موجود در پروانه بهره برداري در هنگام استفاده از مشوقات

  تبصره 2 : مجتمع هاي كارگاهي، واحدهاي صنفي (توزيعي، خدماتي و تجاري) و زمينهاي زير 1000 متر مربع مشمول اين قانون نمي شوند

تذكر: تا ابلاغ رسمي و كتبي ميزان معافيت به متقاضي طرف قرارداد ،در سررسيدهاي معين، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجا نخواهد نمود

-با توجه به قدرالسهم ايثارگران، نخبگان و مخترعين در قرارداد بخش نقدي قرارداد (بدون تغيير در مبلغ كل قرارداد) در مناطق توسعه يافته حداقل ده درصد (20%) و در مناطق كمتر توسعه يافته حداقل پنج درصد (10%) خواهد بود و تعداد اقساط حداكثر 14 قسط سه ماهه (مجموعا 42 ماه) مي باشد و درغير اين صورت ميتواند از روش پنج درصد (5%) بخشودگي از كل مبلغ قرارداد و پرداخت نقد و اقساط مطابق مفاد جداول شماره (1-2) و يا (2-2)  استفاده نمايند و همچنين شركت مي تواند از مبلغ نقدي شركتهاي تعاوني ده درصد (10%) كسر و به اقساط قرارداد آنهاي اضافه نمايد.

تبصره1: استفاده از مفاد اين ماده صرفا در يك مورد، يك نوبت، يك قرارداد و تنها در يك شهرك يا ناحيه يا شهرك فناوري مجاز است كه بنا بر تعهد كتبي متقاضي احراز مي شود.

تبصره2: مجتمع هاي كارگاهي، واحدهاي صنفي (توزيعي، خدماتي و تجاري) و زمينهاي زير يك هزار متر مربع مشمول اين مشوق نمي شوند.

- طرفهاي قراردادي كه حق بهره برداري و بهاي واحدهاي كارگاهي، صنفي و ... را در زمان عقد قرارداد نقدي و يكجا پرداخت كنند، مشمول دوازده درصد (12%) بخشودگي به مأخذ كل مبلغ قرارداد مي شوند. در صورتي كه طرف قرارداد قبل از سر رسيد نسبت به پرداخت اقساط سررسيد نشده خود اقدام نمايد، براساس فرمول زير و با نرخ سود تسهيلات بانك مركزي مشمول تشويق قرار ميگيرد.

  (مدت باقيمانده به روز)*(نرخ سود تسهيلات بانك مركزي)*(مبلغ پرداختي نقدي)=مبلغ بخشودگي هر قسط  

 

 تبصره: تشويقات قراردادهاي سنوات گذشته مطابق با دستور العمل سال انعقاد قرارداد مي باشد.

- هيات مديره مي تواند با در نظر گرفتن صرف و صلاح شركت و با بررسي گزارش توجيهي فني و اقتصادي به عرصه هاي بزرگ و عرصه هاي عارضه دار (ناهموار و نامرغوب) تا سقف ده درصد (10%) و مازاد بر آن تا سقف ده درصد (10%) ديگر با پيشنهاد هيات مديره و تاييد رئيس مجمع عمومي تخفيف اعطا نمايد كه اعمال تخفيفات مذكور پس از اخذ پروانه بهره برداري مطابق با برنامه زمانبندي ارائه شده و مصوب هيات مديره در آخرين قسط قرارداد مي باشد.

تبصره1: شركت استاني موظف است تخفيفات موضوع اين ماده را قبل از انعقاد قرارداد بررسي و نسبت به درج ميزان تخفيفات اعطايي و همچنين كليه تعهدات طرفين قرارداد در دفترچه اقدام نمايد.

تبصره2: درصورتي كه عرصه قابل واگذاري جزء عرصه هاي عارضه دار و عرصه هاي بزرگ به صورت همزمان باشند حداكثر تخفيفات اين ماده از محل اختيارات هيات مديره و رئيس مجمع جمعا 20 درصد مي‌باشد.

- مجموع درصد تخفيفات و مشوقات اعطاء شده يك قرارداد، نبايد بيشتر از شصت درصد (60%) باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis