خانهنقشهenglish

منشور اخلاقي شركت شهركهاي صنعتي استان قم

آخرین ویرایش

منشور اخلاقي شركت شهركهاي صنعتي استان قم

آرمان ما ايجاد شركتي است كه راه را براي كارآفريني و توسعه صنعتي آماده مي كند و سعي ما اين است كه در اين راه گفتار و كردارمان يكي باشد.
هدف ما خدمت به صنعتگران به بهترين نحو و روش است و اميد تحقق اين هدف باعث انگيزه فعاليت بيشتر ماست.
مردم ما بهترين مي باشند پس شايستگي آن را دارند كه بهترين رفتار را با ايشان داشته باشيم
ظاهر آراسته موجب افزايش عزت نفس و احترام و نشاط در همكاران و مراجعان مي شود و از اين جهت براي ما اهميت ويژه اي دارد.
به تفاهم و اعتماد بين همكاران و مراجعان معتقديم و از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نمي ورزيم.
رعايت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به صنعتگر را اساس و مبناي كار خود قرار داده و از گرايش به منافع و علايق شخصي و يا جمعي پرهيز مي نماييم.
ما به بهبود مستمر معتقديم و در اين راستا از هيچ فعاليتي دريغ نمي ورزيم. خود را بهترين
نمي دانيم چون چنين نگرشي مانع بهبود مستمر در شركت مي شود.
به كار در شركت افتخار مي كنيم و آن را وسيله خدمت به صنعتگران و گسترش توليد و اشتغالزايي مي دانيم.
ما نظم و انضباط و وجدان كاري را در محيط كار حاكم نموده و اين امر را عامل اساسي در افزايش بهره وري تلقي مي نماييم.
تلاش مي كنيم از اموال و امكانات شركت در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداري نماييم و از اسراف و مصرف بيهوده بپرهيزيم.
تلاش مي كنيم بين زندگي شخصي و شغلي تعادل و توازن برقرار نماييم.
قانون مداري يك شعار نيست ما در عمل به آن پايبنديم و رعايت آن را موجب جلب خشنودي صنعتگران و مراجعان مي دانيم.
آرمان خواهي در سرشت انسان است به همين جهت براي نيل به آرمانهاي شركت از هرگونه ايده سازنده و همفكري و مشاركت تلاشگران عرصه صنعت استقبال مي نماييم.
زمان گوهري گرانبهاست. براي وقت خود و مراجعان ارزش قائليم و از تاخير در امور پرهيز مي كنيم.
سعي مي كنيم با آموزش و ايجاد زمينه خلاقيت و خودباوري و تبادل اطلاعات بين همكاران افزايش كارايي و ارتقاء بهره وري و جلب رضايت ارباب رجوع را فراهم كنيم.
تلاش در برخورد مناسب و گشاده رويي و افزايش رضايت مراجعان است.
طرح تكريم ارباب رجوع
شركت شهركهاي صنعتي استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis