خانهنقشهenglish

معرفی سازمان

آخرین ویرایش

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در تيرماه 1384 بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري تشكيل گرديده است. اين سازمان از ادغام سازمان صنايع كوچك ايران و شركت شهركهاي صنعتي ايران به وجود آمده و بصورت شركت دولتي اداره مي شود. سازمان صنايع كوچك ايران در سال 1380 و پس از تشكيل وزارت صنايع و معادن ايجاد شده بود و شركت شهركهاي صنعتي ايران با هدف ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات زير بنائي و ارائه خدمات مناسب و ضروري براي متقاضيان سرمايه گذاري در زمينه توليدات صنعتي با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال 1362 ايجاد گرديده بود.

طبق مصوبه شوراي عالي اداري وظايف مربوط به سياستگذاري و تنظيم مقررات مربوط به حمايت هاي لازم از صنايع كوچك به وزارت صنايع و معادن منتقل گرديده و وظايف و فعاليتهاي اجرائي - حمايتي به اين سازمان سپرده شده است.

اساسنامه سازمان در تاريخ  84/4/26 به تصويب دولت رسيد و در تاريخ 84/5/27 توسط شوراي نگهبان تاييد شد

اهم وظايف سازمان به موجب اين اساسنامه عبارتند از:

1- تهيه و تدوين خط مشي هاي اجرايي ايجاد و توسعه صنايع كوچك در چارچوب سياستهاي كلي وزارت صنايع و معادن

2- ايجاد زمينه هاي لازم براي راه اندازي، هدايت و توسعه سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتي در صنايع كوچك بويژه مناطق كمتر توسعه يافته

3-سامان دهي و پشتيباني از توسعه كارآفريني، تامين منابع مالي، توسعه فناوري، بهبود در روشهاي توليد، كاهش ضايعات و ارتقاي بهره وري و كيفيت

4- ساماندهي و پشتيباني از ايجاد پيوند مناسب بين صنايع كوچك و متوسط و بزرگ

5-توسعه شبكه ها، خوشه هاي صنعتي و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك

6-حمايت و پشتيباني از تحقيقات كاربردي ، توسعه اي و ارتقاي سطح فناوري در واحدهاي كوچك صنعتي

7-سازماندهي احداث شهركهاي صنعتي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي توسط شركتهاي زيرمجموعه

باعنايت به وظايف قانوني ، اين سازمان ارتقاء جايگاه صنايع كوچك در ارزش افزوده صنعتي و اشتغال زايي، توسعه كارآفريني و ساماندهي صنايع كوچك را در راستاي رقابت پذير شدن آنها دنبال مي كند و از جمله اهداف خود تلقي مي نمايد.

در راستاي اهداف ياد شده نيز سياستهاي زير را دنبال مي كند:

- كمك به ايجاد محيط مناسب جهت فعاليت هاي صنايع كوچك براي محيط رقابتي سالم و رشد پوياي آنها

- توسعه زير ساخت هاي مورد نياز به ويژه شهرك ها و نواحي صنعتي و تامين امكانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و ...

- حمايت هاي لازم جهت رفع مشكلات نقدينگي صنايع كوچك و بررسي و تصويب قوانين لازم مانند طرح كمك به اعتبارات طرحهاي زود بازده و كارآفرين

- ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك جهت كاهش مشكلات توثيق واحدهاي كوچك (هم اكنون اين صندوق تشكيل شده است)

- ساماندهي صنايع كوچك در قالب خوشه هاي صنعتي و پيمانكاريهاي فرعي و ...

- كمك جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره هاي مختلف مديريتي، مالي، مشاوره حقوقي و..

- ايجاد مراكز خدمات فناوري و كسب وكار با تاكيد در درون شهرك هاي صنعتي كه بخش زيادي از واحدهاي صنعتي در آنها مستقر شده اند.

- توسعه مراكز اطلاعاتي و ايجاد پايگاههاي اطلاع رساني (در حال حاضر سايتهاي www.isipo.ir و www.sme.ir فعال هستند.)

ماموريت

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، سازماني توسعه اي است كه نقش هاي سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي و پشتيباني از ايجاد و توسعه صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي كشور را در چارچوب سياستهاي كلي وزارت صنايع و معادن، به منظور افزايش سهم صنعت (علي الخصوص صنايع كوچك) در توليد ناخالص داخلي كشور با استفاده از منابع داخلي و خارجي بر عهده دارد.
اين سازمان در چارچوب وظايف اساسنامه اي و با تكيه بر توانمنديهاي خود و بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و اجرايي كشور، زمينه شكل گيري و توانمندسازي صنايع كوچك و همچنين ايجاد و توسعه شهركها و نواحي صنعتي را دنبال خواهد كرد و با توسعه همكاريهاي خود با ذينفعان بويژه انجمن ها و تشكلهاي صنعتي، شركتهاي خدمات مشاوره مهندسي و مديريتي، مراكز علمي و دانشگاهي و ارتباط و تعامل با آنها و بهره گيري از امكانات برون سپاري، زمينه بكارگيري فن آوريهاي نوين را فراهم مي سازد و در همين راستا توجه اساسي خود را بر ايجاد سازماني دانش پايه و منعطف در برابر تحولات خارجي و رعايت اصل شايسته سالاري استوار كرده است .

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis