خانهنقشهenglish

معاونت برنامه ریزی ، پشتیبانی و نیروی انسانی

آخرین ویرایش

رديف سمت داخلي  تلفن مستقيم
برنامه ريزي و بودجه و فناوري اطلاعات
1 مدير برنامه ريزي و بودجه 124 32942362 
2 كارشناس فناوري اطلاعات 140  
3 كارشناس بودجه 220  
4 كارشناس امور متقاضيان 111 32904720 
5 كارشناس آمار 219  
بخش مالي
6 ذيحساب و مدير مالي 130 32942361 
7  كارشناس حسابداري 128  
8  كارشناس حسابداري 132  
9  كارشناس حسابداري 133  
10  كارشناس حسابداري 145  
بخش اداري
11 مدير منابع انساني و امور اداري  116  32904721
12 مسئول ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات    32911271
13 كارپردازي  223  
14 مسئول دبيرخانه  123-138  
15 مسئول كارگزيني  139  
16 مسئول بايگاني  228  
17 رئيس دفتر مدير عامل  101  3290212

 بخش برنامه ريزي و بودجه و فناوري اطلاعات:

 

1. ايجاد، نگهداري و ارتقاء و هدايت كليه سيستمهاي اطلاعاتي در تمامي زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز شركت.

 

2. جمع آوري و كنترل كليه گزارش هاي آماري در كليه زمينه هاي مورد نياز با مشاركت واحدهاي ذيربط و ارسال به موقع آنها به شركت اصلي

 

3. نظارت و ارزيابي آماري عملكرد شركت

 

4. اجراي طرحهاي مطالعاتي مورد نياز

 

5. تهيه طرحهاي مطالعاتي مرتبط با مكانيابي و امكان سنجي شهركهاي صنعتي جديد و توسعه شهركهاي صنعتي موجود

 

6. حضور فعال در جلسات تخصصي مرتبط در سطح استان

 

7. ارائه تصوير آماري از عملكرد شركت و شهركهاي تابعه به تناسب نياز درون سازماني و برون سازماني در شبكه داخلي و سايت هاي اينترنتي

 

8. تهيه و تدوين گزارش عملكرد سالانه شركت با مشاركت ساير واحدها

 

9. تهيه برنامه عملياتي سالانه و ارزيابي عملكرد فيزيكي شركت در گزارش هاي ماهانه و سالانه با مشاركت واحدهاي ذيربط

 

10. اجراي مطالعات مورد نياز و تهيه گزارش قيمت گذاري بهاي حقوق انتفاع در شهركهاي صنعتي تابعه با مشاركت واحدهاي ذيربط

 

11. تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت و راهبري مجموعه هاي كارگاهي

 

12. برگزاري جلسات توجيهي با متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي و تنظيم پيش نويس قرارداد تخصيص زمين با متقاضي

 

13. مشاركت در زمينه اخذ تسهيلات تكليفي و غيرتكليفي سيستم بانكي كشور براي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي

 

14. مشاركت در امر نظارت بر مطالعات و قراردادهاي مشاوره پروژه هاي ايجاد خوشه هاي صنعتي

 

15. جمع آوري، طبقه بندي و نگهداري از اسناد موجود(كتاب، گزارش، جزوات آموزشي، فيلم و ديسكت ها )

 

16. پيگيري تملك اراضي شهركهاي صنعتي تا مرحله اخذ سند تفكيكي شهركهاي صنعتي مذكور با همكاري واحد حقوقي

 

17. نظارت بر رعايت كليه دستورالعمل هاي ابلاغي شركت اصلي مرتبط با بندهاي فوق الذكر و انعكاس نتايج حاصله به شركت اصلي

 

18. اجراي كليه امور محوله توسط مديرعامل شركت

 

 بخش مالي

 

1. نگهداري حساب اعتبارات براساس درآمد و تهيه گزارش از هزينه هاي انجام شده

 

2. تأمين اعتبار براي پرداخت ها و اعتبارات عمراني شركت و صدور درخواست وجه و وصول اعتبارات مربوط

 

3. ثبت و نگهداري حساب هاي شركت اعم از اعتبارات جاري و عمراني

 

4. تهيه صورت حساب و تنظيم گزارش درآمد به تفكيك منابع

 

5. تهيه و تنظيم اسناد هزينه مربوط به شركت

 

6. انجام امور مربوطه به دريافت ها و پرداخت ها براساس ضوابط و مقررات

 

7. رسيدگي به كليه اسناد هزينه از نظر وجود مدارك لازم و تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط

 

8. تهيه و تنظيم حسابهاي ماهانه و سالانه شركت جهت ارسال به مراجع قانوني ذيربط

 

9. ثبت و نگهداري حساب اموال شركت

 

10. تهيه كليه گزارش هاي مالي و آماري مورد نياز ادواري و خاص با هماهنگي واحد برنامه ريزي و توليد

 

11. كنترل نهايي كليه قراردادهاي تخصيص زمين به واحدهاي صنعتي و خدماتي و كارگاهي

 

12. پيگيري وصول كليه مطالبات مالي شركت با مساعدت واحد حقوقي و تهيه گزارش هاي تحليلي و ارائه راهكارهاي مالي لازم

 

13. ارائه راهكارهاي جديد مالي جهت بهبود نظام مالي شركت

 

14. ايجاد هماهنگي كامل مالي در استقرار سيستم جامع ، سيستم مالي و نرم افزارهاي مالي با شركت اصلي

 

15. انجام ساير وظايف مربوط به امور مالي كه از سوي مديريت عامل ارجاع شود.

 

بخش اداري

 

1. پيش بيني و تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط

 

2. صدور كليه احكام كارگزيني و قراردادهاي خريد خدمت

 

3. اجراي قوانين و مقررات وزارت كار و امور اجتماعي

 

4. بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي، تعاون و بهداشت ودرماني كاركنان شركت

 

5. تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و بهنگام نمودن آن

 

6. انجام امور بازنشستگان و موظفين براساس مقررات مربوط

 

7. پيش بيني برآورد تأمين نيازهاي شركت در زمينه وسايل و ملزومات، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف در چارچوب ضوابط و مقررات

 

8. انجام اقدامات لازم درخصوص تأمين خدمات عمومي نظير آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرايداري، چاپ، و تكثير، مخابرات، تأسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين

 

9. دريافت، ثبت و توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره و بايگاني مكاتبات

 

10. شركت در جلسات هماهنگي، سياستگذاري، تعيين خط مشي هاي راهبردي شركت

 

11. شركت در جلساتي كه مديريت عامل تعيين و تكليف مي نمايد

 

12. برنامه ريزي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شركت

 

13. ايجاد هماهنگي كامل در استقرار سيستم جامع و نرم افزارهاي اداري با شركت اصلي

 

14. انجام ساير وظايف مربوط به امور اداري كه از سوي مدير عامل ارجاع مي شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis